top of page
Vyhledat

Koronavirus: zaměstnanecké otázky pohledem zaměstnance

Není pochyb, že současná situace způsobená restriktivními opatřeními přijatými vládou ČR v souvislosti se šířením koronaviru ve velkém působí na zaměstnanecké poměry.

Vzniká nejistota, jak řešit situaci zaměstnanců.


Níže uvedené by mělo zaměstnancům přinést návrhy a možnosti řešení.


1) Jednejte, jste na stejné lodi


Prvním doporučením je projednat současný stav a snažit se zmírnit ohrožení zdraví, dodržovat BOZP a hygienické předpisy a doporučení.


Zaměstnavatel je povinen zajistit takové pracovní podmínky, aby nebylo ohroženo zdraví zaměstnanců, ale stejně tak zaměstnanci jsou povinni se chovat tak, ať neohrožují zdraví své nebo svých kolegů a tím i zájmy svého zaměstnavatele.


Způsobené škody mohou být vysoké a je jistě zájmem obou stran se jejich vzniku vyhnout a vyhnout se tak také sporům o jejich náhrady.


V případě řešení otázek zaměstnanosti se snažte domluvit. Veďte si dokumentaci o jednáních a přijatých opatřeních.


2) Pohled zaměstnance


Zaměstnanec může v prvé řadě požádat o neplacené volno, zaměstnavatel ale této žádosti není povinen vyhovět.


Kde již zaměstnavatel reálně musí jednat je situace, kdy zaměstnanec požádá o úpravu pracovní doby (počátku, konce, délky), pečuje-li o dítě mladší 15 let.


Zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Vážný provozní důvod je dán pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) zaměstnavatele.


Bez ohledu na věk dítěte, o které pečuje, může zaměstnanec také požádat zaměstnavatele, aby bral ohled na současnou situaci a upravil mu směny tak, ať se zaměstnanec např. "vykryje" v hlídání dětí s druhým rodičem. Zaměstnavatel je i zde povinen k žádosti přihlížet.


Lze více než doporučit, aby žádost obsahovala příslušné důvody, pro které zaměstnanec žádá úpravu směn.


Zaměstnanec může také z důvodu péče o dítě mladší 10 let zůstat doma, oznámí-li tuto skutečnost zaměstnavateli předem.


Odůvodněné případy péče o dítě starší 10 let však pravděpodobně také mohou nastat. Vznikne tak tzv. překážka v práci na straně zaměstnance.


Zaměstnavatel je v takovém případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance na pracovišti. Pokud zaměstnanec zůstane s dítětem mladším 10ti let doma, na rozdíl od karantény a dočasné pracovní neschopnosti nemá nárok na náhradu mzdy v prvních 14ti dnech a poté ani na nemocenskou.


Může však požádat o ošetřovné. Výše ošetřovného, na které vzniká nárok od prvního dne poskytování péče dítěti na dobu 9 resp. 16 kalendářních dnů (u samoživitelů), odpovídá 60 % denního vyměřovacího základu za den.


Více informací o ošetřovném včetně formuláře žádosti lze nalézt zde na: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf


Pozn.: vláda v současné době jedná o případných změnách těchto pravidel pro situaci šíření epidemie, a tak mohou podléhat změnám v čase (byť třeba i krátce po vydání tohoto článku).


Poslední informace je taková, že ošetřovné bude poskytováno po celou dobu trvání přijatých příslušných protiepidemiologických opatření (uzavření škol).V případě, že některé výše uvedené otázky řešíte a chcete poradit nebo pomoct, neváhejte se obrátit na advokáty Medka nebo Schwarze.

Comments


bottom of page