top of page

V čem jsme dobří?

Poskytujeme právní služby a právní poradenství v různých právních odvětvích. 

Poskytujeme právní služby zejména v těchto oblastech:

-  právo nemovitých věcí

-  obhajoba v trestním řízení 

-  právo obchodních společností (korporátní právo)

-  insolvenční právo 

-  náhrada majetkové a nemajetkové újmy 

-  tvorba smluv

-  vymáhání pohledávek a exekuční právo

-  zastupování klientů před soudy a orgány veřejné moci

-  poskytování právních služeb v oblasti veřejného práva (obce, kraje)

-  rovněž provádíme advokátní úschovu peněz a ověřování podpisů 

Mezi naše klienty patří: firmy, veřejnoprávní subjekty, OSVČ i soukromé fyzické osoby. 

Právní služby poskytujeme rovněž v angličtině a v ruštině. 

Naši běžnou agendou jsou např. následující činnosti:

Právo nemovitých věcí
service-61.png

- píšeme a revidujeme smlouvy na prodej, koupi, pronájem, pacht, pozemků, bytů, domů, prostor sloužících podnikání

- provádíme advokátní úschovu peněz

- rušíme a zřizujeme věcná břemena

- uplatňujeme vady u nemovitých věcí

- rozdělujeme domy na jednotky 

- provádíme právní revizi (due diligence) nabývacích titulů  

 

- tvoříme kompletní smluvní dokumentaci pro realitní kanceláře a developery

Zastupování před soudy
service-58.png

- řešíme rozvody a vypořádání společného jmění manželů

- zastupujeme klienty v dědickém řízení

- vymáháme pohledávky 

- uplatňujeme práva z vadného plnění 

- řešíme dohody ve věci péče o nezletilé děti včetně výživného

- připravujeme návrhy na předběžná opatření, žaloby na plnění či určení práva

- řešíme spory o vlastnictví movitých a nemovitých věcí

- ochraňujeme osobnost a pověst FO a PO

Obhajoba v
trestním řízení 
service-22.png

- provádíme obhajobu v přípravném řízení

- poskytujeme právní pomoc klientům při podání vysvětlení nebo výslechu u orgánů činných v trestním řízení

- obhajujeme klienty v rámci hlavního líčení 

- uplatňujme náhradu škody způsobené trestnou činnosti v rámci trestního řízení

- zastupujeme oběti trestné činnosti

- podáváme řádné i mimořádné opravné 

prostředky proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení

Právo obchodních
společností
service-56.png

- zakládáme, prodáváme a kupujeme společnosti, jmenujeme a odvoláváme jednatele, prokuristy

- nastavujeme korporátní strukturu v rámci společností

- řídíme a pořádáme valné hromady a řešíme spory mezi obchodními korporacemi, společníky či akcionáři

- provádíme zaknihování cenných papírů, realizujeme příplatky mimo základní kapitál společností

- zastupujeme klienty v řízení před obchodním nebo živnostenským rejstříkem nebo notářem

Tvorba a revize smluv
service-57.png

- píšeme a revidujeme smlouvy na prodej, koupi, pronájem, pacht, pozemků, bytů, domů, prostor sloužících podnikání

- provádíme advokátní úschovu peněz

- rušíme a zřizujeme věcná břemena

- uplatňujeme vady u nemovitých věcí

- rozdělujeme domy na jednotky 

- provádíme právní revizi (due diligence) nabývacích titulů  

- tvoříme kompletní smluvní dokumentaci pro realitní kanceláře a developery

Pracovní právo
service-24.png

- řešíme změny a skončení pracovního poměru (výpověď, dohoda, okamžité zrušení) 

- vytváříme a revidujeme pracovněprávní dokumenty

 

- provádíme optimalizaci pracovněprávních dokumentů pro bezchybný chod firmy 

- zastupujeme zaměstnavatele a zaměstnance v řízení o neplatnosti výpovědi a před orgány veřejné moci

- řešíme pracovní úrazy

Insolvenční právo
service-10.png

- podáváme dlužnické i věřitelské insolvenční návrhy

 

- poskytujeme poradenství ohledně práv a povinností manažerům společností

- přihlašujeme pohledávky do insolvenčního řízení

- zastupujeme věřitele a dlužníky v rámci insolvenčího řízení

- podáváme incidenční žaloby (popíráme pohledávky)

- poskytujeme poradenství při oddlužení

Pohledávky a exekuce
service-18.png

- vymáháme pohledávky

- provádíme komplexní správu pohledávek

- jednáme s protistranou o narovnání a smíru

- podáváme exekuční návrhy 

- využíváme zákonných prostředků proti vedení nezákonné exekuce

- zastupujeme v exekučním řízení

- navrhujeme nejlepší a neefektivnější způsob pro zajištěnídobytí pohledávky

Realitní kanceláře - komplexní servis
png-transparent-computer-icons-house-bui

- nabízíme výhodné balíčky ke klasickým převodům


- zpracováváme komplexní smluvní dokumentaci


- provádíme úschovu kupní ceny


- ověřujeme podpisy


- poskytujeme právní poradenství

Náhrada nemajetkové újmy vč. dopravných nehod
22691.png

- zastupujeme klienty při vypořádání újmy na zdraví jak v rámci smírného řešení, tak před soudy a pojišťovnami způsobené:


a) v rámci dopravních nehod


b) protiprávním jednáním třetích osob

 

c) jiným jednáním

bottom of page